کاربرد تفکر انتقادی چیست و چرا تفکر انتقادی مهم است؟