ویژگی و خصوصیات فرزند اول چیست؟ وجه تمایز در کجاست؟