از بین رفتن اعتماد به همسر چگونه پیش می آید و چه عواقبی دارد؟