درمان اضطراب اجتماعی چگونه ممکن است؟ مشکلات این اختلال چیست؟