تاثیرات استرس بر روح و روان و مشکلات و پیامد های آن